Artikel 1 Definities
 1. Opdrachtnemer: Personal Paws
 2. Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en)
 3. Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer
 4. Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs
 5. Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden
Artikel 2 – Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.
 4. De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (“Hier”, “Zit”, “Af” en “Volg”) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient de hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.
Artikel 3 – Gezondheid
 1. De hond dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar en niet jonger dan een week. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.
 2. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
 3. De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.
Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
 3. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 4. Bij verhindering dient opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening gebracht.
 5. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
 6. De hond moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
 7. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond.
 8. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.
Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtnemer
 1. Opdrachtnemer zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 2. Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind of warmte.
 4. De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond.
 5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst b.v. in geval van onacceptabel gedrag van de hond.
 6. Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten.
 7. Opdrachtnemer kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.
 8. Opdrachtnemer laat tijdig weten wanneer zij met vakantie is.
Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling
 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.
 3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.
 5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Artikel 7 – Betalingen
 1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
 2. Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
 3. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient binnen 7 dagen na het versturen van de factuur te zijn voldaan.
 4. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht
 1. In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.
Bovenstaande voorwaarden gelden vanaf 01-02-2016 | Personal Paws
Artikel 1- Definities In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
 1. Opdrachtnemer: de verzorger van het dienstverlenende bedrijf Personal Paws die huisdieren op het woonadres verzorgt.
 2. Huisdier: het huisdier van opdrachtgever waar de overeenkomst voor gesloten is.
 3. Opdrachtgever: persoon die het contract heeft afgesloten.
 4. Opdrachtformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te verzorgen tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
 5. (Verzorgings)opdracht: door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het huisdier als nader bepaald in deze voorwaarden.
Artikel 2- Algemeen
 1. Op het opdrachtformulier zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
 2. De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dient u dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij Personal Paws
Artikel 3- Rechten en plichten opdrachtnemer
 1. Opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.
 2. Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en, tegen meerprijs, de extra diensten die door opdrachtnemer aangeboden worden.
 3. Opdrachtnemer verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat opdrachtgever de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft.
 5. Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door opdrachtnemer is opdrachtgever de prijs per dag verschuldigd die op het opdrachtformulier overeengekomen is.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtnemer verplicht zich deze aanpassingen aan opdrachtgever tijdig door te geven. Opdrachtgever heeft het recht om binnen 30 dagen na deze kennisgeving de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens vakantie of snipperdagen.
Artikel 4- Rechten en plichten opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier, de persoonlijke gegevens van zichzelf en het huisdier te vermelden op het opdrachtformulier, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste gegevens met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 3. Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor voldoende voeding en alle verzorgingsproducten voor het huisdier voor de gehele periode dat de opdrachtnemer de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat, zal de opdrachtnemer er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product zal, in combinatie met een meerprijs, doorberekend worden aan opdrachtgever. (zie extra diensten).
 4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier en alle benodigde verzorgingsproducten van het dier waarop de overeenkomst van toepassing is.
Artikel 5- Inschrijving
 1. Van iedere reservering voor de diensten van opdrachtnemer wordt een opdrachtformulier gemaakt. U dient voor het invullen van dit formulier op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.
 2. Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
 3. Bij inschrijving wordt het opdrachtformulier door opdrachtgever ingevuld en door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend. Aan opdrachtgever zal een kopie-exemplaar van het opdrachtformulier worden gegeven.
Artikel 6- Betaling
 1. Alle prijzen weergegeven op de prijsopgaven zijn inclusief B.T.W.
 2. Opdrachtnemer is verplicht een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
 3. Het totaal verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de opdracht in het bezit te zijn van Personal Paws
 4. Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de opdrachtovereenkomst, (bijvoorbeeld bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever) is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever ontvangt een bewijs van betaling van opdrachtnemer.
 6. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 7- Ziekte en/of overlijden van het huisdier
 1. Opdrachtgever machtigt hierdoor opdrachtgever om in geval van ziekte van het huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie voorkomen.
 2. Indien het huisdier tijdens het contract onverhoopt komt te overlijden, kan opdrachtnemer bij twijfel van de toedracht sectie laten verrichten. Dit gebeurt altijd in overleg met opdrachtgever. De kosten van de sectie komen voor rekening van opdrachtnemer.
Artikel 8- Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtgever verplicht zich om opdrachtnemer, in geval van een onvoorziene omstandigheid, zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te stellen.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die opdrachtgever lijdt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtnemer van haar verplichtingen van de opdracht, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst.
Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht
 1. In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.
Artikel 10- Annuleringsvoorwaarden
 1. Annuleringen moeten schriftelijk ingediend worden. Dit kan per e-mail of per post (adressen vermeld op de website www.personalpaws.nl en/of telefonisch opvraagbaar).
 2. Annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de dierverzorging aan huis is kosteloos.
 3. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de dierverzorging aan huis wordt 50% van het overeengekomen bedrag doorberekend.
 4. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de dierverzorging aan huis wordt 100% van het overeengekomen bedrag doorberekend.
 5. Artikel 6.3 en 6.4 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de klant dit schriftelijk kan aantonen.
 6. Artikel 6.3 en 6.4 gelden niet, wanneer de klant maar 1 dier heeft, het betreffende dier is overleden en de klant geen nieuw dier heeft aangeschaft.
 7. In geval van artikel 6.5 en 6.6 wordt 20% van het overeengekomen bedrag doorberekend.
 8. Indien de klant eerder terugkomt, wordt het gehele, eerder overeengekomen bedrag doorberekend.
Bovenstaande voorwaarden gelden vanaf 01-02-2016 | Personal Paws
Artikel 1- Algemeen
 1. Gebruik van de extra diensten van opdrachtnemer is uitsluitend mogelijk in combinatie met, en gedurende van, de dierverzorging aan huis.
 2. Uitvoering van een extra dienst is uitsluitend mogelijk op dagen dat uw dier door opdrachtnemer verzorgd wordt.
Artikel 2- Anti-vlooienbehandeling
 1. Het aanvullen van dierbenodigdheden en het geven van een antivlooien-behandeling aan uw dier(en) en huis zullen plaatsvinden indien opdrachtnemer dit nodig acht en de gezondheid van uw dier(en) te beschermen. De kosten van deze activiteiten zullen aan de opdrachtgever worden belast conform de prijslijst van de opdrachtnemer.
 2. Bij toepassing van een anti-vlooienbehandeling kan nimmer de garantie worden gegeven tot volledige beheersbaarheid van de plaag.
Artikel 3- Plantenverzorging
 1. Verzorging van de planten, zal geschieden naar best mogelijk kunnen van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan de planten gedurende de opdrachtperiode.
 2. Indien opdrachtgever specifieke verzorgingsproducten gebruikt voor zijn/haar planten, dienen deze producten gedurende de opdrachtperiode voldoende mate aanwezig te zijn. Indien een tekort ontstaat aan een of meerdere verzorgingsproducten, zal de opdrachtnemer op eigen initiatief zorgdragen voor de aanschaf van hetzelfde of een vergelijkbaar product. De hiervoor gemaakte kosten zullen inclusief meerprijs aan de opdrachtgever worden doorbelast.
Bovenstaande voorwaarden gelden vanaf 01-02-2016 | Personal Paws